Sunday, July 27, 2014

Franz von Bayros

Zobacz oryginalny obraz

Zobacz oryginalny obraz

Zobacz oryginalny obraz

Zobacz oryginalny obrazIllustration from Dante's 'Divine Comedy', Purgatory, Canto V: 122, 1921 (w/c on paper) by Franz von Bayros - print
Illustrations to Dante Alighieri's Divine Comedy by Franz Von Bay