Sunday, September 07, 2014

Ivonne Thein

Anti-Anorexia Art

Thirty-two kilos

ana_big7.jpg

ivonne-thein-shocking-photography.jpg

ana_big10.jpg

ivonne-thein-shocking-photography-2b.jpg

No comments:

Post a Comment